Ouderraad


Welkom op de webpagina van de ouderraad. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij dit doen. Als u vragen, opmerkingen of ideëen voor ons heeft, dan kunt u deze mailen naar: ordetrampoline@gmail.com


Leden
Statuten en Huishoudelijk reglement
Vergaderschema

Brief_schoolnota_2017-2018_juni_2017.pdf

Het doel van de ouderraad

De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen ouders, personeel en schoolbestuur te bevorderen. Wij proberen om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen, of om namens de ouders feedback te geven over de dagelijkse gang van zaken op school. Een belangrijk deel van onze taak is ook het mede-organiseren van activiteiten voor de kinderen op school. Dit doen wij uiteraard samen met de teamleden van de Trampoline.

Activiteiten

De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

• Schoolreisje
• Sinterklaasfeest
• Kerstdiner
• Playbackshow/ So you think you can dance
• Paasontbijt
• Actie goede doel
• Sportdag
• Avondvierdaagse


Voor uitleg over de besteding van de ouderraad gelden kunt u klikken op onderstaande link:
Besteding_ouderraad_gelden_2015_2016.pdf

We hebben onszelf opgedeeld in commissies om de verschillende activiteiten te organiseren. Ook zijn er eenmalige acties die we oppakken.
In het verleden zijn er samen met een aantal leerlingen, de panelen beschilderd met tekeningen die door leerlingen zelf waren gemaakt. Deze panelen hebben de vorige panelen van de verschillende fietsenhokken vervangen.

De organisatie

De ouderraad bestaat uit twaalf ouders, waarvan er drie het dagelijks bestuur vormen. We komen ongeveer zes keer per schooljaar een avond bij elkaar. Hierbij zijn ook altijd teamleden aanwezig. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de samenstelling van de ouderraad bekend gemaakt en wordt aangegeven hoeveel vacatures ingevuld kunnen worden. In principe kan iedere ouder met een kind op onze school zich aanmelden, behalve ouders die al lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school.

De ouderbijdrage

De ouderraad is volledig afhankelijk van het innen van de ouderbijdrage. Wij hebben geen andere bron van inkomsten.

Het niet innen van de ouderbijdrage heeft direct effect op de hoeveelheid geld die wij aan een activiteit kunnen besteden. Met andere woorden, als er ouders zijn die de ouderbijdrage niet betalen gaat dit ten koste van de activiteiten die wij organiseren. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook, als er ouders zijn die meer dan de vastgestelde ouderbijdrage betalen dan geeft ons dat de mogelijkheid om extra activiteiten te organiseren of om bestaande activiteiten wat uit te breiden.

Contacten met MR, directeur en teamleden.

Over de communicatie met MR, directeur en teamleden zijn goede afspraken gemaakt.
Bij vergaderingen van de OR is een MR lid aanwezig en andersom is bij vergaderingen van de MR een OR lid aanwezig. De doelstelling is om ook eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering te plannen. Bij de OR vergaderingen is altijd minimaal een teamlid aanwezig die punten kan meenemen naar het teamoverleg. Indien er zaken zijn die volgens de OR leden beter rechtstreeks met de directeur besproken kunnen worden, dan is er rechtstreeks overleg met de directeur.

Na iedere activiteit vindt er een slotgesprek/evaluatie plaats over de desbetreffende activiteit en de manier waarop deze is gelopen. Eventuele verbeterpunten kunnen dan meegenomen worden in de organisatie van volgend jaar.